Algemeen Volmacht

Algemene Volmacht CQV LLC Bestuur 

De volmachtgever, de placenta-Erflater van de individuele placenta geboortetrust van de Enige Erfgenaam/ Executeur testamentair- Autograaf van deze  Algemene Volmacht heeft, alle eerder gemaakte notariële volmachten en de daarin verleende algemene volmachten herroepen en heeft notarieel verklaard algemene volmacht te verlenen aan haar enige nabestaande: Demi Ginger [Robbertsen].

 

De gevolmachtigde is zelfstandig bevoegd om in naam van de volmachtgever alle rechtshandelingen te verrichten. Deze notariële volmacht is een algemene volmacht in de zin van artikel 3:62 lid 1 Burgelijk Wetboek en strekt zich uit tot vertegenwoordiging in alle handelingen op het gebied van personenrecht, het verbintenissenrecht, het familierecht, het zakenrecht, het fiscaalrecht, het private equity recht (erfrecht) en elk ander rechtgebied.

 

Een wederpartij mag op het bestaan den deze volmacht vertrouwen, tenzij hij weet of behoort te weten dat deze volmacht is geëindigd. De volmachtgever heeft geen toezichthouder benoemt. De volmachtgever heeft verklaart zich ervan bewust te zijn dat niemand de algemene volmacht kan herroepen. 

 

voortduren volmacht

De algemene volmacht eindigt nadrukkelijk niet als de volmachtgever niet langer in staat is haar wil te bepalen. Deze volmacht is gemaakt met het doel ook in deze situatie de gevolmachtigde in staat te stellen de belangen van de volmachtgever te behartigen.

 

Belangen van de volmachtgever

 

De belangen van de volmachtgever worden met behulp van het strijkt private CQV LLC programma afgeschermd, dat het individuele en/of gezins-en geregistreerd (huwelijks) partnerschap verband, nakomelingen, alle levende have, natuur, roerende en onroerende goederen omvat en dat optreedt tegen presumptieve negatie van correspondentie,  binnentreding, overrompeling, vijandige overname, ontvreemding, ontvoering, onteigening, materiële en immateriële berokkening, traumatisering, ondermijnen van gezag door vermeend bevoegde actoren, dwangprogramma plus ultra en corporatieve ultra vires.

 

Zorgplicht en informatieplicht

Alle direct en indirect betrokkenen hebben zorg - en informatieplicht met betrekking tot alle belangen van volmachtgever, betrekking hebbende op zowel materiële al immateriële waarden, genoegdoeningen en eerherstel. Tegenwerking in de uitoefening van de taken welke gevolmachtigde door zijn/haar volmachtgever werden toevertrouwd, wordt niet geduld.